Wandelroute Urkerbos.

Het Urkerbos.

Wegen en paden : verhard.

Afstand : 4 km

Start :

Sportpark “De Vormt”
Vormtweg 7d
8321 NC Urk

 

Het Gebied.

Het Urkerbos heeft een mengeling van loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken.
In het bos ligt het geologisch reservaat P. van der Lijn , waar een morene uit de ijstijd aan de oppervlakte komt.
In de zuidrand ligt het Staartreservaat , een klein moerasgebied.

Het bos is in ontwikkeling. De populieren naderen deels het einde van hun levensloop en de vakken fijnspar worden door stormen omgetoverd in een bont geheel van open en gesloten plekken.
Bijna alle boomsoorten kiemen er spontaan. Eik, berk en haagbeuk nemen de plaats in van de fijnsparren die hier zo oppervlakkig wortelen dat ze in een flinke storm omvallen.
Dat komt mede door de hoge grondwaterstand en de bodem die laagsgewijs en pleksgewijs bestaat uit kalkrijke klei, veenmosveen en keileem of zand.

Het Urkerbos is rijk aan paddenstoelen.

Door het hoge grondwaterpeil kan de plantengroei in het natuurbos nog gevarieerder worden.
Er zijn enkele poelen gegraven om kikkers, padden en salamanders een goed leefgebied te bezorgen.
Op de bosbodem groeien soorten als geel nagelkruid op klei, bosbies op veen, kleine valeriaan op keileem en rondbladig wintergroen op leem.
Het bos is bijzonder rijk aan paddenstoelen. Er zijn veel bosvogels zoals boomklever, boomkruiper en grote bonte specht.
Ook grauwe vliegenvanger, wielewaal, zwarte mees, appelvink, buizerd en havik zijn vaste bewoners van het bos.
Het Urkerbos herbergt een blauwe reigerkolonie, verscholen in de toppen van de fijnsparren.

De Route.

Deze looproute wordt niet aangegeven met gemarkeerde paaltjes. U zult dus zelf moeten navigeren.
Ook kunt u het volgende pdf document downloaden en afdrukken.